NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda
Gyengénlátó Változat

Bocskai utcai óvoda

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Neumann János Egyetem

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

 

Arra törekszünk, hogy gyermekeink, legyenek bizakodók, tudjanak örülni saját és mások sikereinek. Fontos számunkra, hogy tudjanak bánni adottságaikkal, megszerzett ismereteikkel. Olyan képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezzenek, amelyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek, melyek segítségükre lesznek a zökkenőmentes iskolai életmód megkezdésében, melyek segítik egyéni céljaik megvalósítását.

Jelenleg 12 óvodai csoportunk van, melyeket vegyes életkorú csoportszervezéssel alakítunk. Minden csoportunk egyedi, olyan sajátosságokkal rendelkezik, mely tükrözi az ott dolgozó óvodapedagógusok elhivatottságát, szakértelmét, kiemelkedő képességeit.

A Bocskai utcában lévő telephelyen 8, a Kaszap utcai telephelyen 4 óvodai csoportunkba várjuk a gyerekeket!


A csoportok bemutatkozója (Bocskai utca 19.)

Katica csoport

Elsődleges célunk, boldog, vidám és tevékeny gyermekek nevelése egy olyan környezetben, melyben a rácsodálkozás, a felfedezés és az önálló tapasztalatszerzés lehetősége mindig adott és mindennapos örömet nyújt a gyermekeink számára.

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek megismerjék saját képességhatáraikat, merjenek nagyokat álmodni, továbblépni, mindezt egy támogató, inspiráló, de biztos értékrendet közvetítő környezetben, közösségben. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségfejlesztésre, építünk a közösség támogató, nevelő és fejlesztő erejére.

A tevékenységek szervezésében fontosnak tartjuk a játékosság, a sokoldalú tapasztalatszerzés és a sikerélmény lehetőségének biztosítását, megvalósítását. A ránk bízott gyermekek nevelését, fejlesztését, iskolai életmódra való sikeres felkészítését, korszerű pedagógiai szemlélettel, elhivatottan, felkészülten végezzük. Szakmai sikereinket a gyermekek szeretete, sikeres felkészültsége az iskolai életmódra és a szülők bizalma, elismerése is bizonyítja.


Mókus csoport 

A gyerekek mindennapjait úgy alakítjuk, hogy jól érezzék magukat az óvodában. Célunk, hogy 3-4 év során barátaikkal, társaikkal átélt közös élmények és játékok pozitívan meghatározóak legyenek személyiségükre. Nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkörben az egymásra figyeléssel, a bátorító nevelés módszerével igyekszünk elérni, hogy óvodásaink saját lehetőségeik maximális szintjére jussanak. Nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek kipróbálására.

2019-ben indítottuk  a “Kutya- jó” Óvodai Programot, melynek keretében heti rendszerességgel, kutyával asszisztált foglakozásokat szervezünk a gyerekek érzelmi nevelésének és szocializációjának megerősítésére.

Fontosnak tartjuk a gyerekek motiválását a rendszeres bábjátékra, mert sok kedvező tulajdonságot erősít. Nyitottabbak, kooperatívabbak, empatikusabbak lesznek. Az óvodai életet változatos programokkal (kirándulások, látogatások érdekes városi eseményekre, szülős tevékenységek, stb.) színesítjük.


Méhecske csoport (ÖKO csoport) 

Csoportunkban fontos szerepe van az érzelmi nevelésnek, a szeretetnek, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik a gyermekek feladattudatának, helytállásának, kitartásának, türelmüknek a fejlesztését. ÖKO csoport lévén nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos viselkedés megalapozására. A természet szeretete, óvása fontos számunkra, így fontos szerepet kapnak az élmény- és tapasztalatszerző kirándulások, séták, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák. Alapelvként valljuk, hogy a “gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban”. A nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében a személyiség differenciált fejlesztését. Célunk, minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.

 

Pillangó csoport

Kétnyelvű, magyar- angol csoportunkban a korai idegen nyelvhez szoktatás az egyik feladatunk. Az angol nyelvet a magyarral párhuzamosan a napi életvitel és a tevékenységek minden területén használjuk.

Mindketten óvónői és tanítói végzettséggel rendelkezünk. Egyikünk angol nyelvtanító szakon is szerzett diplomát, másikunk angol nyelvtudását többéves angol nyelvterületen való tartózkodás során szerezte.

Elsődleges célunk, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni. Olyan gyermekcsoport kialakításán fáradozunk, ahol a gyermekek barátokat találnak, kinyílik a szemük a világra, nő az önbizalmuk, és az óvodás éveikre a későbbiekben mint boldog, derűs időszakra emlékeznek vissza.

 

Süni csoport

Mindketten a meleg, nyugodt, érzelmi biztonságot teremtő légkör kialakítására törekszünk. A napirendet az óvoda speciális helyi programjára építve, kötött és kötetlen foglalkozások szervezésével a gyermekek életkori sajátosságait és fejlődési szempontjait figyelembe véve tervezzük.

Célunk a szép iránti fogékonyságra, a művészi élmény befogadására való igény és képességek sokoldalú fejlesztése számtalan változatos tevékenységen keresztül.

Gazdag, akár óvodán kívüli programokkal segítjük elő gyermekeink ismereteik bővítését, élményeik gazdagítását. A természet iránti tiszteletre és a természet védelmére nevelést változatos kirándulásokkal érzékeltetjük. Fontos számunkra az esztétikus környezet, csoportszobánkban családias hangulat megteremtésére törekszünk. 

 

Kacsa csoport

Legfontosabb törekvésünk, hogy olyan családias, nyugodt légkört teremtsünk, amelyben gyermekeink biztonságban érezhetik magukat. Igyekszünk kihasználni a vegyes korcsoport adta előnyöket és próbáljuk átadni gyermekeinknek a legfontosabb emberi értékeket /egymás tisztelete, megbecsülése, tolerancia, empátia, alkalmazkodás, együttműködés.../.

Munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk a magyar néphagyományok ápolását, valamint az óvoda-család jó kapcsolatának ápolását családi rendezvényekkel is.

A nevelési elvek ésszerű alkalmazásával, tudatos, témakörös tervezéssel törekszünk a ránk bízott gyermekek személyiségének mind teljesebb kibontakoztatására.


Maci csoport

A Maci csoport (Teddy Bear Group) kétnyelvű csoport. A gyermekek egész nap hallják az angol nyelvet óvó nénijüktől. Ezen felül játékos foglalkozások keretében ismerkedhetnek az angol kultúrával, ünnepekkel, dalokkal és kifejezésekkel. Az angol nyelv beépül a mindennapjaikba, élvezettel próbálgatják ezen új ismereteiket.

A csoportban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az angol kultúra mellett a magyar népi kultúrával is megismertessük a gyermekeket. Célunkat a művészetek eszközeivel, zenei neveléssel, kreatív kézműves technikák átadásával, és az alternatív pedagógia egyes elemeivel kívánjuk elérni.

A gyermekek következetes és szeretetteljes légkörben töltik óvodai életüket.

 

Delfin csoport

Csoportunkban családias, nyugodt légkör megteremtésére törekszünk, szem előtt tartva az egyéni sajátosságokat. A komplex, élménypedagógia híve vagyunk, nevelő, fejlesztő munkánkban egy adott témát több oldalról megközelítve dolgozunk fel egy vagy több héten keresztül. Nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek kipróbálására, szívesen alkalmazzuk a drámapedagógiát a mindennapjainkban, és a megismerési folyamatokat infokommunikációs eszközökkel színesítjük.

Csoportunkban angol nyelvű nevelés is folyik. Az angol nyelvet dalok, mondókák, versek, hétköznapi kommunikáció segítségével játékos formában sajátítják el a gyerekek.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők szorosan a csoport életének részévé váljanak, ezért számos családi programot is szervezünk.


Gyakorló Óvoda

MANÓ-TANODA

MANÓ-TANODA

 A város első iskolája, legyen gyermeke első iskolája!